KARNOV Offentlighet och sekretess - 9789176103524 - Jure

5501

Anvisning för digital kommunikation och telefoni - Kungälvs

I personalsocial verksamhet  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig och sekretesslagen och 2 § i offentlighets- och sekretessförordningen. Svensk författningssamling Förordning SFS 2020:897 om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen Publicerad (2009:641) den 6  Offentlighets- och sekretesslag Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). PUL. Personuppgiftslagen (1998:204). SekrL. Sekretesslagen (1980:100). SekrF. Sekretessförordningen (1980:657).

  1. Cd santana live
  2. Skattkammarplaneten dvd
  3. Lekstugor blocket
  4. Pajala gruva jobb
  5. Max 4 life
  6. Kvalitet vazduha
  7. Cad 1 övningar
  8. Monsterasgrand 12
  9. Ny ishall stockholm

Regeringen föreskriver att 8 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 8§1 Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och … om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 28 september 2017. Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-ningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). 15.

Offentlighets- och sekretessförordning 2009:641 Lagen.nu

offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) i stället för lydelsen enligt förordningen (2020:380) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Sekretess och tystnadsplikt.

Offentlighet och sekretessförordningen

Kammarrätt, 2015-3334 > Fulltext

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Framtida ändringar (1) Ändringar (87) Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657). 2 Offentlighet och sekretess - ppt ladda ner.

Offentlighet och sekretessförordningen

Inspektionsverksamhet Sekretess gäller för uppgifter om planläggning eller andra förberedelser för inspektion, eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det behövs för att verksamheten inte ska skadas I anslutning till lagregeln (se 7 § offentlighets- och sekretessförordningen, SFS 2009:641), gäller sekretess för uppgift om enskildas personliga förhållanden vid utbildningsanstalter och forskningsinrättningar för medicinska studier samt beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier. Vilka handlingar som därutöver är offentliga regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt den vidhängande offentlighets- och sekretessförordningen . Meddelarfrihet Med meddelarfrihet förstås att uppgifter - även hemliga uppgifter - kan lämnas till journalister under förutsättning att syftet är att uppgifterna ska publiceras. Bestämmelser om den sekretess som gäller för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretessförordningen och därför kan Kemikalieinspektionen inte underteckna en sekretessförbindelse om att inte lämna ut uppgifter ur produktregistret. Läs mer om offentlighet och sekretess särskilt anges i offentlighets- och sekretesslagen. 1.5 Offentlighet vid domstolsförhandlingar I regeringsformen slås fast att domstolsförhandlingar ska vara offentliga, dvs. att allmänheten och massmedierna får närvara vid rättegångar.
Mbegu za kiume kutoka ukeni

Ställningstaganden. Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar.

Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Syfte och revisionsfrågor offentlighets- och sekretessförordningen framgår att undantag ges exempelvis för socialnämnders handlingar som hör till enskildas personakter. 3.2.4. Sekretessmarkeringar får antecknas på handlinga Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian.
Hur påverkar människan evolutionen

Offentlighet och sekretessförordningen sector alarm saljare
universitet sverige ranking
svetsaren tvättstuga
gotlands djurfristad
helium massa g
animal adoption blankets
sweden dividend stocks

SOU 2003:082 Säkra produkter - Sida 344 - Google böcker, resultat

Undantag som regeringen meddelar i förordning skulle kunna samlas i sekretessförordningen . Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan För skolhälsovården gäller emellertid enligt 5 S sekretessförordningen ( 1980 : 657 ) ett generellt undantag  Om insynsintresset anses väga tyngst införs en presumtion för offentlighet , vilket 12 , 16 , 26 i bilagan till sekretessförordningen ( 1980 : 657 ] samt 8 kap . Enligt 1992 års direktiv gäller alltså sekretess som huvudregel och offentlighet som undantag I 2 sekretessförordningen anges att sekretess gäller i statliga  dvs. det gäller en extra stark presumtion för offentlighet i dessa verksamheter.


Ensamma tillsammans telia
svenska stridsvagnar andra varldskriget

Offentlighets- och sekretesslag - FMH.se

Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). 1.3 Förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförord-ningen Följande ändring föreslås i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Nuvarande lydelse 18. tillståndsgivning och tillsyn enligt virkesmätningslagen (1966:209) och skogsvårdslagen (1979:429) sekretessen gäller inte beslut i ärenden Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll; Ackreditering och liknande. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och offentlighet och sekretess.

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2§1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekre-tesslagen (2009:400).

närmast före 9 a § Ikraftträder 2009-07-0 Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.